Tall amb disc diamantat

Sobre formigó armat i pedra.

Equip format per un grup hidràulic, cap de serra, mànegues hidràuliques, discos diamantats i comandament a distància.

 

Aplicacions:

  • Obertura de portes i forats sobre formigó armat i pedra.
  • Tall d’estructures de formigó armat, forjats, murs i pilars.
  • Reparació de murs de formigó armat.
  • 730 mm de profunditat màxima de tall.

 

Avantatges:

  • Absència de vibracions, fissures, esquerdes i disminució del soroll.
  • Acabats perfectes i amb exactitud al replanteig.
  • Seguretat i rapidesa en la extracció de les peces tallades.
  • Talls a ras de mur i forjat perfectes.
  • Velocitat de tall, disminueix la espera en l’execució de l’obra.